గజిరే ప్రాజెక్ట్ కోసం టిసిడిడి అత్యవసర స్వాధీనం నిర్ణయం తీసుకుంది!

టిజిడిడి గజిరే ప్రాజెక్ట్ కోసం తొందరపాటు స్వాధీనం నిర్ణయం తీసుకుంది
టిజిడిడి గజిరే ప్రాజెక్ట్ కోసం తొందరపాటు స్వాధీనం నిర్ణయం తీసుకుంది

Gaziantep’in en önemli ulaşım projeleri arasında yer alan Gaziray projesi için Toprakkale – Bahçe, Nurdağ – Başpınar – Gaziantep – Mustafayavuz Demiryolu hattı üzerinde bulunan bazı taşınmazların TCDD tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.


Toprakkale-Bahçe, Nurdağ-Başpınar-Gaziantep-Mustafayavuz Demiryolu (Gaziray Dahil) Projesinin Gaziray Depo Sahası Kesimi Kapsamında Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Taşlıca Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar 12 Şubat 2020 tarihli Resmi Gazete ile yayımlandı.

Toprakkale-Bahçe, Nurdağ-Başpınar-Gaziantep-Mustafayavuz Demiryolu (Gaziray Dahil) Projesinin Gaziray Depo Sahası Kesimi Kapsamında Gaziantep İli, Şehitkamil İlçesi, Taşlıca Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve ekli kroki il elistede güzergahı ve parsel numaraları gösterilen taşınmazların, üzerlerindeki muhdesatla birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamullaştırılmasına, 2492 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

టిజిడిడి గజిరే ప్రాజెక్ట్ కోసం తొందరపాటు స్వాధీనం నిర్ణయం తీసుకుంది టిజిడిడి గజిరే ప్రాజెక్ట్ కోసం తొందరపాటు స్వాధీనం నిర్ణయం తీసుకుంది టిజిడిడి గజిరే ప్రాజెక్ట్ కోసం తొందరపాటు స్వాధీనం నిర్ణయం తీసుకుంది

గజిరాయ్ యొక్క మ్యాప్రైల్వే వార్తల శోధన

వ్యాఖ్యానించిన మొదటి వ్యక్తి అవ్వండి

వ్యాఖ్యలు