టిసిడిడి జనరల్ మేనేజర్ స్థాపించినప్పటి నుండి ఎవరు ఉన్నారు?

స్థాపించినప్పటి నుండి టిసిడిడి జనరల్ మేనేజర్ ఎవరు?
స్థాపించినప్పటి నుండి టిసిడిడి జనరల్ మేనేజర్ ఎవరు?

టిసిడిడి జనరల్ మేనేజ్‌మెంట్ స్థాపించినప్పటి నుండి ఎవరు ఉన్నారు? 1923-1960 మధ్య నిర్మించిన 3.578 కిలోమీటర్ల రైల్వేలో 3.208 కిలోమీటర్లు 1940 వరకు పూర్తయ్యాయి. ఈ కాలంలో, "రిపబ్లిక్ ఆఫ్ టర్కీ స్టేట్ రైల్వేస్ (టిసిడిడి)" పేరిట జూలై 22, 1953 కు అనుసంధానించే రవాణా మంత్రిత్వ శాఖకు దాని పేరు వచ్చింది. కాబట్టి ఈ రోజు ఎవరు రిపబ్లిక్ ఆఫ్ టర్కీ స్టేట్ రైల్వేస్ (టిసిడిడి) జనరల్ మాడారాల్గ్ స్థాపించారు. ఇక్కడ ఆ వ్యక్తులు ఉన్నారు…

సంఖ్య దర్శకుడు టాస్క్ స్టార్ట్ టాస్క్ ముగించు
1 బెహిక్ ఎర్కిన్ 1 డిసెంబర్ 1921 9 వ శతాబ్దం
2 వాస్ఫీ ట్యూనా 9 వ శతాబ్దం 9 ఆగష్టు 20
3 హషీమ్ సాన్వర్ 9 ఆగష్టు 20 9 నిసాన్ XX
4 రెఫాట్ ఇల్గర్ జూన్ జూన్ 29 మార్చి 29
5 ఇబ్రహీం కెమాల్ బేబురా మార్చి 29 అక్టోబరు 29
6 అలీ రిజా ఎరెన్ 25 డిసెంబర్ 1935 మార్చి 29
7 తహ్సిన్ సెజెన్ మార్చి 29 27 జూలై 1939
8 హిడాయెట్ సెర్టర్ 9 ఆగష్టు 5 24 డిసెంబర్ 1945
9 ఫుట్ జిన్కిర్కరాన్ 24 డిసెంబర్ 1945 అక్టోబరు 29
10 గాలిప్ గోరన్ అక్టోబరు 29 జూన్ జూన్ 29
11 మనస్సు లేదు జూన్ జూన్ 29 మే 29 మే
12 నేడ్రేట్ ఎస్మెన్ మే 29 మే ఫిబ్రవరి 9, శుక్రవారం
13 సఫా యాల్కుక్ ఫిబ్రవరి 9, శుక్రవారం 9 ఆగష్టు 21
14 కమురాన్ గోర్గాన్ 9 ఆగష్టు 21 సెప్టెంబర్ 29
15 సెఫీ Çotur సెప్టెంబర్ 29 9 ఆగష్టు 29
16 ఇహ్సాన్ పులక్ అక్టోబరు 29 సెప్టెంబర్ 29
17 మెయిల్ ఎర్టాన్ 9 వ శతాబ్దం 9 ఆగష్టు 20
18 కజమ్ యుర్డాకుల్ 9 ఆగష్టు 20 జూన్ జూన్ 29
19 ముస్తఫా వేదత్ అన్సల్ జూన్ జూన్ 29 అక్టోబరు 29
20 అహ్మెత్ సర్ప్ 19 నవంబర్ 1969 ఫిబ్రవరి 9, శుక్రవారం
21 Zühtü ఓరల్ 9 నిసాన్ XX మే 29 మే
22 ఓర్హాన్ అకర్లార్ మే 29 మే మార్చి 29
23 Zühtü ఓరల్ మార్చి 29 27 డిసెంబర్ 1979
24 ముహ్తార్ ఎరోల్ 27 డిసెంబర్ 1979 9 ఆగష్టు 20
25 ఎండర్ సెటింకయ సెప్టెంబర్ 29 సెప్టెంబర్ 29
26 ఎక్రెమ్ Önal 9 వ శతాబ్దం సెప్టెంబర్ 29
27 బిర్కాన్ ఎర్డాల్ సెప్టెంబర్ 29 9 ఆగష్టు 14
28 టెకిన్ సినార్ 9 ఆగష్టు 15 అక్టోబరు 29
29 తలాత్ గున్సోయ్ అక్టోబరు 29 9 నిసాన్ XX
30 టెకిన్ సినార్ 9 నిసాన్ XX జూన్ జూన్ 29
31 హసన్ మొల్లావుల్లార్ 9 ఆగష్టు 24 మార్చి 29
32 వేదత్ బిల్గిన్ 9 నిసాన్ XX 13 డిసెంబర్ 2002
33 నేరుగా సూలేమాన్ సంప్రదించండి 13 డిసెంబర్ 2002 ఫిబ్రవరి 9, శుక్రవారం
34 హమ్డీ పూర్తి ప్రొఫైల్ చూడండి (ప్రతినిధి) ఫిబ్రవరి 9, శుక్రవారం మార్చి 29
35 Ömer యొక్క పూర్తి ప్రొఫైల్ చూడండి మార్చి 29 9 నిసాన్ XX
36 İsa Apaydın 9 నిసాన్ XX సెప్టెంబర్ 29
37 నేరుగా ఆలీని సంప్రదించండి సెప్టెంబర్ 29 విధి నిర్వహణలోవ్యాఖ్యానించిన మొదటి వ్యక్తి అవ్వండి

వ్యాఖ్యలు