2019 రైల్వే ఈవెంట్స్

SmartCity SmartCity
ఎక్స్‌పో వరల్డ్ కాంగ్రెస్
19-21 నవంబర్ 2019
స్పెయిన్ / బార్సిలోనా
:)

2020 రైల్వే ఈవెంట్స్

x సిటీక్రియేషన్బన్నర్
3. నగర పర్యావరణం మరియు ఆరోగ్యం - 2-4 ఏప్రిల్ 2020 - İzmir