ఆర్ట్విన్ నం

సంసూన్-సర్ప్ రైల్వే లైన్ చర్చలు ప్రారంభించబడ్డాయి

Samsun-Sarp demiryolu hattı ile ilgili görüşmelerin başladığını belirten AK parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu şunları söyledi: ”Bu hattın hayata geçirilmesiyle ilgili görüşmelerimiz başladı. Bu kolay bir proje değil. Önümüzdeki yıl [మరింత ...]

ఇంటర్ సిటీ రైల్వే సిస్టమ్స్

BTS: అడాపజార్లిలార్, గర మరియు అడాపజరి ఎక్స్ప్రెస్ ఉండాలి

Sakarya’da Adapazarı Garı’nın işlevsizleştirilmesine karşı çıkan Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası, basın mensupları ve kent temsilcileriyle bir araya geldi. KESK’e bağlı Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası’nın (BTS) çağrısıyla Adapazarı Garı’nın faaliyete geçmesi, [మరింత ...]